Movie Directors

Movie Directors list

Akira Kurosawa

1910-1998

Juzo
Itami

1933-1997

Mansaku Itami

1900-1946

Kenji Mizoguchi

1898-1956

Heinosuke Gosho

1902-1981

Hiroshi Inagaki

1905-1980

Mikio
Naruse

1905-1969

Tomu
Uchida

1898-1970

Kenji
Misumi

1921-1975

Sadao Yamanaka

1909-1938

Yasujiro
Ozu

1903-1963

Teinosuke Kinugasa

1896-1982

Keisuke Kinoshita

1912-1998